background image
background image
background image
background image
T
O
S M
O
LINA
·USTRCONS
ELI
S
A
AN
O
R
E
GR
N
E
GR
N
LIBE D
E
LIBE D
E
PN
T
A
PN
T
A
E
GR
N
LIBE D
E
PN
T
A
Page 4 of 59
background image
background image
background image
background image
background image
Page 5 of 59
background image
background image
background image
background image
background image
Nomes hi ha un planeta Terra,Pero saps que el fa unic?
Page 6 of 59
background image
background image
background image
background image
background image
Page 7 of 59
background image
background image
background image
background image
background image
ÍNDEXL’ORIGEN DE L’UNIVERS ...................................................12 LA VIA LACTIA ............................................................... 14EL SISTEMA SOLAR ......................................................... 16ELS PLANETES ............................................................... 18EL SOL, LA NOSTRA ESTRELLA .......................................... 20ELS VIATGES ESPACIALS I ALTRES MONS ............................ 22LA TERRA SOTA ELS NOSTRES PEUS ................................... 24LA LLUNA ...................................................................... 26ELS TSUNAMIS I ELS TERRATREMOLS ................................. 28ELS VOLCANS ................................................................ 30EL PASSAT DE LA TERRA .................................................. 32L’ATMOSFERA ................................................................ 34LES ESTACIONS ..............................................................36 LES MAREES ..................................................................38 LES TEMPESTES ............................................................. 40ELS NUVOLS .................................................................. 42ELS FENOMENS OPTICS ................................................... 44LA PREDICCIO DEL TEMPS ............................................... 46ELS OCEANS .................................................................. 48LA CIRCULACIO GENERAL .................................................50 EL SOL, L’ENERGIA DE LA TERRA ....................................... 52EL CANVI CLIMATIC ........................................................54 ELS HABITANTS DE LA TERRA ...........................................56 LA HUMANITAT AL PLANETA ............................................. 58
INDEX
Page 8 of 59
background image
background image
background image
background image
background image
Durant 300.000 anys es van Durant 300.000 anys es van formant els àtoms de diferents formant els àtoms de diferents elements. Per fer-ho, es gasta elements. Per fer-ho, es gasta energia i matèria, i això fa energia i matèria, i això fa que l’espai es comenci a fer que l’espai es comenci a fer transparent.transparent.SSovint, ens imaginem que el nostre món sempre ha estat igual i que és molt gran i inacabable, ovint, ens imaginem que el nostre món sempre ha estat igual i que és molt gran i inacabable, però res d’això no és cert. En realitat, la Terra és un planeta minúscul que acompanya una però res d’això no és cert. En realitat, la Terra és un planeta minúscul que acompanya una estrella petita, que, al seu torn, es troba dins d’una galàxia, la qual forma part d’un grup de estrella petita, que, al seu torn, es troba dins d’una galàxia, la qual forma part d’un grup de galàxies. I aquest grup de galàxies és dins d’un cúmul galàctic més gran que està perdut entre galàxies. I aquest grup de galàxies és dins d’un cúmul galàctic més gran que està perdut entre milions d’altres de similars o encara més grans. I tot està en moviment. Es mou en l’espai i en milions d’altres de similars o encara més grans. I tot està en moviment. Es mou en l’espai i en el temps. el temps. L’univers tal com el coneixem ara es va originar fa uns 13.800 milions d’anys, quan tots els L’univers tal com el coneixem ara es va originar fa uns 13.800 milions d’anys, quan tots els àtoms de totes les galàxies (incloent-hi els àtoms del teu cos i del meu) estaven junts àtoms de totes les galàxies (incloent-hi els àtoms del teu cos i del meu) estaven junts en un lloc que era infi nitament dens i calent, i van esclatar. És estrany, en un lloc que era infi nitament dens i calent, i van esclatar. És estrany, oi que sí? Doncs el que és encara més estrany és que no tenim oi que sí? Doncs el que és encara més estrany és que no tenim ni idea de què passava un segon abans d’aquesta gran ni idea de què passava un segon abans d’aquesta gran explosió que va generar l’univers.explosió que va generar l’univers.Imagineu-vos que tot el que hi ha a Imagineu-vos que tot el que hi ha a l’univers es convertís en energia i es l’univers es convertís en energia i es concentrés en un punt, i aleshores concentrés en un punt, i aleshores esclatés. Això és el big-bang o la esclatés. Això és el big-bang o la gran explosió.gran explosió.Una milionèsima part de segon Una milionèsima part de segon més tard, tota aquesta energia es més tard, tota aquesta energia es comença a expandir i a infl acionar, comença a expandir i a infl acionar, i la matèria i l’antimatèria es creen i la matèria i l’antimatèria es creen i s’aniquilen espontàniament. Tot i s’aniquilen espontàniament. Tot d’una, la matèria s’imposa sobre d’una, la matèria s’imposa sobre l’antimatèria i es creen totes les l’antimatèria i es creen totes les partícules subatòmiques.partícules subatòmiques.En els tres minuts següents, En els tres minuts següents, aquestes partícules es comencen aquestes partícules es comencen a combinar i es formen els primers a combinar i es formen els primers nuclis dels àtoms.nuclis dels àtoms.13.800.000.000d’anys
L
’ORIGEN DE L
’UNIVERS
12
Page 9 of 59
background image
background image
background image
background image
background image
Durant els 100 milions Durant els 100 milions d’anys posteriors, l’univers d’anys posteriors, l’univers és pura foscor. Encara no hi és pura foscor. Encara no hi ha ni estrelles ni galàxies que ha ni estrelles ni galàxies que l’il·luminin. L’univers es va l’il·luminin. L’univers es va expandint, la matèria es condensa expandint, la matèria es condensa gradualment i l’espai es refreda.gradualment i l’espai es refreda.Uns 400 milions d’anys després Uns 400 milions d’anys després del big-bang, la matèria ja s’ha del big-bang, la matèria ja s’ha condensat i s’ha començat a condensat i s’ha començat a agrupar per l’efecte de la gravetat. agrupar per l’efecte de la gravetat. Això fa que neixin les primeres Això fa que neixin les primeres generacions d’estrelles gegants. Al generacions d’estrelles gegants. Al seu interior es formen els elements seu interior es formen els elements més pesants, com ara el mercuri més pesants, com ara el mercuri i els elements radioactius, que i els elements radioactius, que requereixen molta energia.requereixen molta energia.A partir d’aleshores i fi ns a A partir d’aleshores i fi ns a l’actualitat, l’univers s’ha continuat l’actualitat, l’univers s’ha continuat expandint.expandint.ELBIG-RIPOELGRANESQUINÇQuan les estrelles i les galàxies més massives Quan les estrelles i les galàxies més massives implosionen, es crea una «energia fosca», implosionen, es crea una «energia fosca», que accelera l’expansió de l’univers i fa que que accelera l’expansió de l’univers i fa que la gravetat perdi força. Si aquesta teoria la gravetat perdi força. Si aquesta teoria és correcta, cada cop hi haurà més energia és correcta, cada cop hi haurà més energia fosca i això farà que l’univers s’esquinci fosca i això farà que l’univers s’esquinci d’aquí a uns 50.000 milions d’anys.d’aquí a uns 50.000 milions d’anys.ELBIG-CHILLOLAGRANCONGELACIÓSi l’univers es continua expandint al mateix Si l’univers es continua expandint al mateix ritme que ara, les estrelles i les galàxies ritme que ara, les estrelles i les galàxies estaran cada cop més allunyades entre si i es estaran cada cop més allunyades entre si i es convertiran en forats negres. L’univers perdrà convertiran en forats negres. L’univers perdrà la seva llum i la seva energia gradualment, la seva llum i la seva energia gradualment, i s’anirà congelant envoltat per carcasses i s’anirà congelant envoltat per carcasses d’antigues estrelles i forats negres sense llum. d’antigues estrelles i forats negres sense llum. Tot serà matèria fosca. Però això seria en un Tot serà matèria fosca. Però això seria en un futur molt i molt llunyà i incalculable.futur molt i molt llunyà i incalculable.ELBIG-CRUNCHOLAGRANIMPLOSIÓEn aquest model, la gravetat seria el que En aquest model, la gravetat seria el que s’imposa per sobre de les altres forces, i tota s’imposa per sobre de les altres forces, i tota la matèria i l’energia es tornarien a reunir en la matèria i l’energia es tornarien a reunir en un sol punt, com va passar en el big-bang.un sol punt, com va passar en el big-bang.Ara bé, aquesta és la teoria menys probable.Ara bé, aquesta és la teoria menys probable.COM ACABAREM?COM ACABAREM?Hi ha diverses teories sobre com Hi ha diverses teories sobre com acabarà desapareixent l’univers.acabarà desapareixent l’univers.A continuació en veurem algunes!A continuació en veurem algunes!La teoria del big-bang va néixer quan es va observar que les estrelles s’estan allunyant les unes de les altres, i el telescopi espacial Hubble ens va permetre veure que passava fi ns i tot en els racons més allunyats de l’univers. Si tot s’està allunyant, vol dir que prèviament les estrelles i les galàxies havien estat més juntes, fi ns i tot apinyades abans que es produís el big-bang.Ja heu vist que l’espai, el temps i l’energia es confonen en l’origen de l’univers. La fórmula més famosa d’Albert Einstein (E=mc2, és a dir, que l’energia és la massa multiplicada per la velocitat de la llum al quadrat) relaciona aquests tres conceptes.ATENCIÓ!13